Kreditní politika

Platbu na fakturu s odloženou lhůtou splatnosti je možná pouze pro stálé partnery prodávajícího a přidělení kreditu je v kompetenci obchodníka prodávajícího.

Pro kupující, kteří jsou s prodávajícím v aktivním obchodním styku s prodávajícím lze nastavit kredit. Jeho výše a splatnost závisí na míře zajištění kreditu, platební morálce, referencích, velikosti obratů za předchozí období a na finančních výsledcích firmy. Tyto informace jsou průběžně vyhodnocovány a prodávající si vyhrazuje právo jeho výši měnit. V případě špatné platební morálky a dlouhodobě neuhrazených závazků kupujícího lze kredit zcela odebrat. Pro stanovení kreditu si prodávající může vyžádat rozvahu a výsledovku za uplynulé účetní období, nebo daňové přiznání kupujícího.

Pokud se jedná o nového zákazníka bez společné obchodní historie, první dva odběry jsou realizovány s platbou předem, dobírkou, nebo hotovostní úhradou. Následně lze nastavit kredit k nákupu zboží. Individuální kredit musí být vždy zajištěn a to některým z následujících způsobů:

a)      Směnka s ručitelem: standardně blanko směnka (nevyplněná směnku) s doložkou „bez protestu“, místem placení je sídlo společnosti Kobe s.r.o.. Blankosměnka nebude obsahovat ani směnečnou suma, ani datum splatnosti.

b)      Ručení jiným subjektem: ve smlouvě na sebe ručitel převezme vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, pokud ji neuspokojí dlužník.

c)      Postoupení pohledávky: formou smlouvy o postoupení pohledávek, kdy koncový zákazník uhradí závazek kupujícího přímo prodávajícímu. Marži kupujícího po uhrazení pohledávky koncovým zákazníkem následně zašle prodávající na bankovní účet kupujícího.

Výší kreditu je myšlena celková dlužná částka včetně DPH. Do výše přiděleného kreditu odebírá kupující zboží, nebo služby na fakturu s nastavenou dobou splatnosti. Další dodávky nad kredit limit hradí hotově, pomocí zálohové faktury, nebo na dobírku. Individuálně lze sjednat i jednorázové navýšení kreditu podložené patřičnými údaji o realizované zakázce.

Při prodlení s úhradou závazků si prodejce vyhrazuje právo fakturace úroků v zákonem stanovené výši. Dlouhodobě neuhrazené závazky se postupují k mimosoudnímu inkasu inkasním společnostem nebo se závazek vymáhá přímo soudní cestou.