Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 
Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav. 
Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u společnosti KOBE s.r.o. jejichž reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
Podmínkou pro uplatnění reklamace je :
- předložení faktury
- zaplacení zboží
- předložení dodacího listu, pokud je vystaven (standardně slouží faktura i jako dodací list)
- konkrétní specifikace závady
Termínem přijetí zboží k reklamaci se rozumí termín dodání zboží spolu se všemi výše uvedenými náležitostmi.
 
Nárok na uplatnění záruky
 
Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které prokazatelně vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. 
U programů se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu.
 
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech
- ztrátou faktury (dodacího listu)
- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
- při známkách otevření produktu bez autorizace našeho servisu (porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou...)
- mechanickým poškozením zboží nebo jeho částí (konektorů, antén...)
- elektrickým poškozením způsobeným neoriginálním zdrojem (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, pokud pro tento způsob použití není výrobek výslovně určen
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
- zboží bylo poškozeno živly
- výrobní číslo je nečitelné nebo chybí
Tyto podmínky jsou obecně platné a jejich detailnější podoba definující limitní rozsah poškození může být specifikována jednotlivými výrobci.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět. 
Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry.

Reklamace kompletnosti dodávky zboží:
- při osobním odběru je kupujicí povinnen kompletnost dodávky neprodleně zkontrolovat a podpisem faktury (sloužící i jako dodací list) stvrzuje převzetí kompletní zásilky
- při přepravě třetí stranou (dopravcem) je kupujicí povinnen kompletnost dodávky neprodleně zkontrolovat a v případě nesrovnalostí co nejdříve, nejpozději však do 2 dnů uplatit reklamaci dodávky spolu se zdokumentováním (otevření zásilky pod kamerou...).
Při evidentně poškozeném boxu při přepravě je kupující povinnen zkontolovat obsah okamžitě před dopravcem, ev. jej nepřejímat.
Následně je škoda řešena s dopravcem.
 
Délka záruky
 
Konkrétní délka záruky je uvedena u každého zboží na dodacím listu (faktuře). Délka záruky se řídí všeobecně platnými právními předpisy.
Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 
V případě výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad s novým výrobním číslem a případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto dokladu.

Na spotřební materiál (baterie …) je poskytována omezená záruka (pouze na funkční závady). Standardní záruka na baterie je 6 měsíců a to i v případě, že baterie jsou součástí větších celků, na které je delší záruka. Pokud je na samostatnou baterii poskytována delší záruka, vztahuje se pouze na funkčnost baterie, nikoliv na její kapacitu.
Na ventilátory (u zdrojů a procesorů) je poskytována záruka 2 roky bez ohledu na délku záruky kompletního produktu. Ventilátory jsou spotřebním materiálem a jejich životnost závisí na prostředí, v jakém je přístroj provozován.
U produktů s vestavěným displejem lze vadu vadných pixelů displeje nárokovat pouze v případě, že počet vadných pixelů je větší než tři (pro velikost displeje do 4") nebo větší než 5 (pro větší displeje). Toto pravidlo se nevztahuje na produkty, kdy je výrobcem (a záručním listem nebo fakturou) garantováno menší množství vadných pixelů.

 
Ceník oprav
 
Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma. 
V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré oprávněné náklady spojené s testováním a dopravou zboží ve výši nejméně 200 Kč bez DPH. 
U pozáručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 400 Kč bez DPH.
Firma KOBE s.r.o. neručí za žádná data zákazníka. Je na uživateli, aby si data pravidelně zálohoval.
 
Způsob provedení reklamace
 
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou: 
- prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit
- prodávající může vadu odstranit a zákazníkovi předat opravené zboží
- prodávající může vyměnit vadnou věc za věc bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace domáhat).
 
Pokud se jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující v případě vztahu dle Občanského zákoníku dvě možnosti:
- uplatnit právo na výměnu věci
- odstoupit od smlouvy
Při vztahu dle Obchodního zákoníku se postupuje jako při řešení reklamace zboží s vadou odstranitelnou.
 
Reklamace se vyřizují výhradně na adrese provozovny firmy KOBE s.r.o.
Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí prodávající. Reklamaci lze vyřídit buď osobně na adrese provozovny prodávajícího nebo lze reklamované zboží na tuto adresu zaslat dopravní službou. Prodávající přebírá zodpovědnost za zboží jeho převzetím.
 
Výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.

Pokud dojde k výměně zboží za jiné, může prodávající vyměnit zboží za jiný model se stejnými nebo lepšími vlastnostmi, než měl původní produkt. Jedná se zejména o situace, kdy původní zboží již není a nebude dostupné a je nahrazeno jiným. Zákazník tuto výměnu nemůže vymáhat.

 

Reklamace preferenčně řešte pomocí on-line formuláře na webových stránkách, který je dostupný po přihlášení.
Najdete ho v sekci Dokumenty - RMA.

Průběh vyřízení reklamace tak lze jednoduše sledovat.